อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction) 1 วัน

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement or Specified Improvement 1วัน

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition

กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 2 วัน

การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร ( 1วัน)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การหยังรู้ระวังภัย KYT ( KIKEN YOCHI TRAINING )

ฝึกอบรม การหยังรู้ระวังภัย KYT ( KIKEN YOCHI TRAINING )


การหยังรู้ระวังภัย KYT ( KIKEN YOCHI TRAINING )

หลักการและเหตุผล
   
KYT ย่อมาจาก Kiken Yoshi Training โดย “Kiken” แปลว่า อันตราย “Yoshi” แปลว่า วิเคราะห์ คาดการณ์ “Training” แปลว่า การอบรม เป็น วิธีการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ว่าจะมีอันตรายใดแฝงอยู่ในงานที่ต้องปฏิบัติและหาวิธีการควบคุมป้องกันอันตรายนั้น ๆ ได้พัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และถูกนำไปเผยแพร่ใช้กันในประเทศต่างๆ ซึ่งสถานประกอบการหลายแห่งในประเทศไทยก็ได้นำเทคนิคนี้มาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อ.   เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน สร้างนิสัยการเตือนตนเองก่อนลงมือปฏิบัติงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาอันตรายต่างๆ และหาวิธีควบคุมป้องกัน
และ ลดอันตรายหรืออุบัติเหตุด้วยวิธีการที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันคิดค้น


หัวใจของ KYT ที่จะทำใหhอุบัติเหตุเป็นศูนย์มี 3 ประการ

   1 เกิดทุกครั้งที่จะทำงานใด ๆ ว่ามีอันตรายอะไรแอบแฝงอยู่ แล้วหาทางป้องกัน
   2 ให้คำมั่นสัญญาหรือปฏิญาณตนต่อทีมงานและตนเองว่า "อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์"
ก่อนลงมือทำงานในแต่ละวันหรือก่อนลงมือทำงานใด ๆ
   3 ใช้วิธีการเตือนตนเอง (SHISAKOSHO) ก่อนลงมือทำงาน โดยการตรวจดูความ
เรียบร้อยและความพร้อมของงาน และชี้นิ้วไปที่งานพร้อมกับตะเบ็งเสียงว่า "ทุกอย่างพร้อมและปลอดภัย โอเค"

วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
2) เพื่อสร้างนิสัยการเตือนตนเองก่อนลงมือปฏิบัติงานโดยการตรวจดูความเรียบร้อยและความพร้อมของงานก่อนที่จะลงมือทำงาน
3) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาอันตรายต่างๆ ที่อาจมีอยู่หรือแฝงอยู่ในงาน และหาวิธีการควบคุมป้องกันด้วยตนเอง
4) ลดอันตรายหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้วยวิธีการทีผู้ปฏิบัติงานร่วมกันคิดค้น

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 น.  หลักการและแนวคิด
                           - KYT คืออะไร , จุดประสงค์ของ  KYT
                           - แนวคิดพื้นฐานของ KYT กับการลดอุบัติเหตุ
                           - แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม KYT
                           - โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่คณะดำเนินงาน
                        หลักการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัยแบบ KYT
                           - ประเภทของ KYT ชนิดต่างๆ
                           - เควายที 4 ขั้นตอน (4R – KYT)
                              * R1 การสำรวจเพื่อหาอันตราย
                           - Workshop
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.00 น.         * R2 การวิเคราะห์และให้น้ำหนักความสำคัญ
                              * R3 การกำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุม
                           - Workshop R2,R3
                              * 4R การตัดสินใจเลือกมาตรการ
                           - Workshop นำเสนอมาตรการ R4
                           - Q&A    
รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30% Work 70%
   - ดำเนินการทำกิจกรรมกลุ่มและระดมความคิดในการดำเนินกิจกรรม KYT
   - สำรวจหน้างานจริงเพื่อบ่งชี้และยกตัวอย่างจุดเสี่ยง

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

ฝึกอบรม การหยังรู้ระวังภัย KYT ( KIKEN YOCHI TRAINING )