อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


The British Retail Consortium (BRC)

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม มอก.OHSAS 18001 อย่างมีประสิทธิผล

กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007

เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

TQM for Frontline Manager and Supervisor

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

หลักสูตรฝึกอบรม Poka Yoke


ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

หลักการและเหตุผล
   ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สิ่งหนึ่งที่ผู้ผลิตต้องทำคือระบบ ISO/TS16949 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหนึ่งคือ “การเน้นการป้องกันความบกพร่อง” ซึ่งเกิดได้จากการออกแบบพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ แต่สิ่งที่พบในปัจจุบันคือผู้ออกแบบไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่จะนำมาใช้สำหรับการป้องกันข้อผิดพลาดทำให้ในการผลิตจริงเกิดของเสียหลุดลอดออกจากกระบวนการทำให้เกิดผลกระทบในกระบวนการถัดไปรวมถึงลูกค้า จนเป็นเหตุทำให้เกิดต้นทุนในการจัดการต่างๆ
   Poka Yoke คือระบบป้องกันความผิดพลาด โดยได้เน้นการใช้เครื่องมือชนิดต่างๆเข้ามาตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น แยกแยะรวมถึงแจ้งให้ผู้ควบคุมได้รับรู้โดยมีเป้าหมายคือการกีดกันสินค้าที่ผิดปกติไม่ให้หลุดรอดไปยังกระบวนการถัดไปนั่นเอง

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจคำนิยามของ ความผิดพลาดและความสำคัญของการป้องกันความผิดพลาด
   2. เพื่อให้อบรมรู้ขั้นตอนการออกแบบติดตั้งระบบป้องกันความผิดพลาดและมีทักษะในการประยุกต์ใช้กับระบบ ISO/TS16949 ได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างานและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
เวลา                              กิจกรรม

08.30-12.00 น.             - แนวคิดการป้องกันข้อพกพร่องในระบบ ISO/TS16949
                                     - หลักการและแนวคิดของ Poka Yoke
                                     - 3 ชนิดของ Poka Yoke( Judgement inspection , Informative Inspection , Source Inspection)
                                     - 3 ระดับของ Poka Yoke(Contact Methods , Fixed Value Methods , Motion Step Methods)
                                     - ความสัมพันธ์ข้อง Poka Yoke กับ FMEA และ CP
                                     - 7 ขั้นตอนการออกแบบติดตั้งระบบ  Poka Yoke

12.00-13.00 น.             - พัก

13.00-16.30 น.            - การเขียน Poka Yoke Mapping
                                    - Workshop (สำรวจและนำเสนอผลงาน)
                                    - Poka Yoke Mapping กับการประเมิน FMEA
                                    - การระบุ Poka Yoke ในแผนควบคุมคุณภาพ CP
                                    - Workshop (การระบุและนำเสนอผลงาน)
                                    - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม Poka Yoke