อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


SWOT ANALYSIS (สำหรับการออกแบบระบบบริหารคุณภาพ)

TQM for HEAD WORKER ถึง SUPERVISOR

การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)

การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)

การบริหารโครงการ ( Project Management )

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949 (Manufacturing Process Audit & Product Audit)

สถาบันฝึกอบรม Process Audit & Product Audit


การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949
(Manufacturing Process Audit & Product Audit)

หลักการจัดการ
   การตรวจประเมินเป็นกระบวนการหนึ่งที่ถูกระบุไว้ในข้อกำหนดของระบบบริหารเพื่อทำให้องค์กรได้มีกิจกรรมการตรวจประเมินเพื่อ
     • เพื่อให้ทราบถึงสภาวะและสืบหาบ่งชี้ต้นเหตุของปัญหาในระบบบริหารคุณภาพสำหรับการปรับปรุงแก้ไข
     • เพื่อป้อนรายงานผลที่ถูกต้องต่อฝ่ายบริหารในเรื่องของผลการนำเอาระบบไปใช้
     • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO9001:2015,และ IATF16949:2016 ข้อที่ 9.2 และได้การรับรองจากการตรวจโดยบุคคลที่ 3 ( CB )
     • ทราบความสอดคล้องของการดำเนินงานกับ
       1) ข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพขององค์กรหรือไม่
       2) ข้อกำหนดของมาตรฐานสากลฉบับนี้หรือไม่
   ในกระบวนการตรวจประเมินมี ISO19011:2011 ได้มีการระบุกระบวนการตรวจประเมินเพื่อให้ทุกองค์กรใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการตรวจให้มีประสิทธิภาพสามารถประเมินและค้นพบปัญหาได้กระบวนการภาพรวมได้ถูกอธิบายไว้ในภาพ

 

   โดยการวางแผนการตรวจจะเป็นการตรวจเป็นกระบวนการตามสถานะความสำคัญและผลการตรวจครั้งที่ผ่านมา
 

   และใช้การวิเคราะห์กระบวนการโดยใช้หลักการของ Turtle Diagram จึงทำให้การตรวจมีความละเอียดมากในแต่ละกระบวนการ
 

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจแนวทางการกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบIATF16949 และ ISO19011
   2.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีทักษะในการตรวจประเมินในด้าน Process , Products ในสถานปฏิบัติงานจริง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้ตรวจประเมินที่ผ่านการอบรมข้อกำหนด
IATF16949 และ core tools ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                       หัวข้อ
09.00-12.00 น.    - ข้อกำหนด
IATF16949 ที่เกี่ยวข้องกับ Process Audit & Product Audit
                           - ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจ Process Audit & Product Audit
                           - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                              * การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                              * การทบทวนเอกสาร (Conducting document review) 
                              * การวางแผนการตรวจติดตาม WORK SHOP
                              * การจัดทำ Check List WORK SHOP
12.00-13.00 น.   - พัก
13.00-16.30 น.   - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                              * เทคนิคการตรวจและการสัมภาษณ์ Process , Products
                              * เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม
                              * WORK SHOP
                              * การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR
                          - Q&A

การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949 (Manufacturing Process Audit & Product Audit).PDF

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

สถาบันฝึกอบรม Process Audit & Product Audit