อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)

การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตามISO14001:2004 อย่างมีประสิทธิผล

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

การบริหารโครงการ ( Project Management )

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ภาคทฤษฏี (1วัน)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรฝึกอบรม เขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR


การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ
 

หลักการและเหตุผล  
   การจัดทำระบบบริหารจัดการต่างๆเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในทุกองค์กร ซึ่งทุกๆระบบได้มีการประยุกต์ใช้แนวทาง PDCA เข้ามาเป็นแนวทางการดำเนินงาน ปัญหาที่พบจากการให้คำปรึกษาคือผู้ดำเนินการส่วนใหญ่มีความรู้และทักษะการวางแผน การปฏิบัติ และการตรวจสอบ แต่การปรับปรุงยังไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดทักษะการวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูล การเขียน CAR และ PAR แจ้งสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดรวมถึงการกำหนดมาตรการจัดการต่างจึงทำให้การแก้ไขป้องกันไม่บรรลุผล ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องอบรมเรื่อง การเขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้ความรู้และทักษะดังกล่าว และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการแก้ไข CAR และ PAR และมีทักษะในการเขียนแจ้งและตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  
ผู้บริหาร  ผู้จัดการ คณะผู้ตรวจติดตาม  หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม

   30 คน

กำหนดการอบรม

   เวลา                  กิจกรรม
    9.00-12.00          -  นิยาม “ปัญหา” และระดับของปัญหา
                              -  ความแตกต่างระหว่าง CAR & PAR
                              -  6 ขั้นตอนการแก้ไข(Corrective)เพื่อขจัดต้นเหตุ หรือสาเหตุแห่งความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                              -  การวิเคราะห์และการรวบรวมข้อมูลสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                              -  เทคนิคการเขียน CAR  , WORKSHOP
                              -  การวิเคราะห์สาเหตุและการกำหนดมาตรการแก้ไขป้องกันและผลการแก้ไข , WORKSHOP
   12.00-13.00         - พัก
   13.00-16.30         -  5 ขั้นตอนการป้องกัน (Preventive)เพื่อขจัดสาเหตุของความบกพร่องที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น  
                              -  การวิเคราะห์และการรวบรวมข้อมูลแนวโน้มของสิ่งที่จะเกิด ขึ้น
                              -  เทคนิคการเขียน PAR , WORKSHOP
                              -  การประเมินความจำเป็นและการกำหนดมาตรการป้องกันและผลการป้องกัน , WORKSHOP
                              -  Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

   

หลักสูตรฝึกอบรม เขียนแจ้ง/แก้ไข CAR & PAR