อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การเขียนแจ้งแก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ ISO9001 2015 และ IATF16949 2016

หลักสูตรฝึกอบรม การเขียนแจ้งแก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ ISO9001 2015 และ IATF16949 2016


การเขียนแจ้งแก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับ ISO9001 2015 และ IATF16949 2016


 

หลักการและเหตุผล
   การดำเนินงานในระบบบริหารต้องมีการกระทำอย่างมีแบบแผนโดยอาศัยหลักการของ PDCA เพื่อทำให้การการดำเนินงานที่ดีในแต่ละกระบวนการ
 
   แต่ในกระบวนการทำงานทุกคนมีคว่ามเข้าใจดีว่าย่อมมีโอกาศที่อาจเกิดความผิดพลาดได้เนื่องจากแต่ละกระบวนการมีปัจจัยทำให้เกิดปัญหาได้เช่น คน วัตถุดิบ วิธีการ เครื่องจักร สภาพแวดล้อม ( 4M1E )
 
   เพื่อทำให้เกิดการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นอีกข้อกำหนดใหม่จึ่งได้มีการพัฒนากระบวนการจัดการดังนี้
 
   ในการแก้ไขปัญหาตามข้อกำหนดจะพบว่ามีกระบวนการดำเนินงานอย่างมีระบบแบบแผนซึ่งเมื่อเกิดปัญหาต้องดำเนินการจัดการกับปัญหาเบื้องต้น
 
และดำเนินการวิเคราะห์กำหนดมาตรการตอบโต้และป้องกันอย่างเป็นระบบ
 
วัตถุประสงค์
   ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจแนวความคิดของระบบการจัดการแบบใหม่และกระบวนการจัดการกับสิ่งที่ไม่สอดคล้อง และ จัดทำรายงานการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
09.00-12.00    บทนำ
                     - แนวคิดและขั้นตอนการออกแบบระบบบริหารเพื่อป้องกันปัญหา
                     - ปัจจัยในการทำงานและสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหา
                     - รูปแบบปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                     - กระบวนการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                      การทบทวนและการวิเคราะห์ความไม่สอดคล้อง
                     - การศึกษาข้อเท็จจริงและรวบข้อมูลปัญหา
                      ปฏิบัติเพื่อกำจัดปัญหาเฉพาะหน้า
                     - การกักกันเพื่อควบคุมและแก้ไขเบื้องต้น
                     - การจัดการกับสิ่งที่ไม่สอดคล้อง ( ซ่อม , ทำใหม่ , ฯลฯ )
                      การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                     - การวิเคราะห์สาเหตุและการยืนยันสาเหตุ
                     - การศึกษาความไม่สอดคล้องที่คล้ายคลึงกัน
12.00-13.00    พัก
13.00-16.30   การดำเนินการจัดการกับสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                     - การนำเสนอแนวทางจัดการและการประเมินทางเลือก
                     - การจัดทำแผนการจัดการกับสาเหตุ
                     - การดำเนินการตามแผน
                     การตรวจสอบผลการจัดการ
                    - การติดตามยืนยันผลการแก้ไข
                     การอัพเดตความเสี่ยงและโอกาส
                    - การนำแนวทางจัดการไปอัพเดทความเสี่ยง
                    * QMS ( ตารางระบุปัจจัยเสี่ยง )
                    * Process ( PFMEA )
                    การทบทวนและเปลี่ยนแปลงระบบบริหาร
                    - การจัดปรับปรุงมาตรฐานการทำงานเพื่อป้องกันปัญหา
                    * QMS ( QP , WI )
                    * Process ( CP )
                   Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70%  
   - ทำกิจกรรมการแก้ไขป้องกันผ่านชุด workshop ที่ทางสถาบันได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยสามารถนำปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเป็นเคสสำหรับทำกิจกรรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


   

หลักสูตรฝึกอบรม การเขียนแจ้งแก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ ISO9001 2015 และ IATF16949 2016