อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ

หลักสูตรฝึกอบรม ควบคุมเอกสาร ISO


การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ

หลักการและเหตุผล
   เอกสารและบันทึก เป็นสิ่งทำจำเป็นสำหรับทุกองค์กรเนื่องจากเอกสารเป็นทั้งมาตรฐานวิธีการในการดำเนินงานสำหรับทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องถ้ามาตรฐานไม่มีการควบคุมให้เหมาะสมและทันสมัยอาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ผิดพลาดเนื่องจากผู้ดำเนินการไม่รับรู้ และบันทึกซึ่งเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานถ้าไม่มีวิธีการในการควบคุมและจัดเก็บที่เหมาะสมก็อาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการถัดไปหรือการสอบกลับหาข้อมูล
   ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารและบันทึกจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของการควบคุมเอกสารและบันทึก และออกแบบวิธีการควบคุมเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการต่างๆ เช่น ISO9001,ISO14001,ISO/TS16949,OHSAS 18001
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมเอกสารและบันทึกภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) , เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ,หัวหน้างานทุกระดับ

จำนวนผู้เข้าอบรม   
   30คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                    กิจกรรม

9.00-12.00          - หลักการบริหารงานแบบ PDCA และ สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
                          - ประโยชน์และความสำคัญของการควบคุมเอกสารและบันทึก
                          - โครงสร้างระบบเอกสารในแต่ละระดับ
                          - ข้อกำหนดของระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารและบันทึก
                          - ขั้นตอนการควบคุมเอกสาร
                              * การจัดทำเอกสารและรูปแบบของเอกสารแต่ละประเภท
                              * Workshop ( การจัดทำเอกสาร Procedure และ WI )
                              * การทบทวนและอนุมัติเอกสารแต่ละประเภท
                              * การบ่งชี้และการให้รหัสเอกสาร การขึ้นทะเบียนเอกสาร
12.00-13.00        - พัก
13.00-16.30           * การแจกจ่ายและเก็บคืนเอกสาร
                             * การกำหนดวิธีการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ
                             * Workshop ( ออกแบบขั้นตอนการควบคุมเอกสาร )
                          - ขั้นตอนการควบคุมบันทึก
                             * การบ่งชี้และการจัดเก็บบันทึก
                             * การกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บและวิธีการจัดการ
                             * Workshop ( ออกแบบขั้นตอนการควบคุมบันทึก )
                          - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม ควบคุมเอกสาร ISO