อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
INTERNAL QUALITY AUDIT (IQA) for AS9100:2009

หลักสูตรฝึกอบรม IQA AS9100


INTERNAL QUALITY AUDIT (IQA) for AS9100:2009

หลักการและเหตุผล
   AS9100:2009 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำหรับอากาศยาน การนำระบบ AS9100  มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบตามแนวทาง PDCA ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ในแต่ละส่วนก็จะต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะ
   ทีมงานตรวจประเมินภายใน เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจติดตามและพัฒนาระบบคุณภาพภายในองค์กร พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจติดตามภายใน จะต้องเข้าใจวิธีการตรวจ  รวมถึงการตั้งคำถาม การหาความเกี่ยวเนื่องของแต่ละกิจกรรม สามารถให้คำแนะนำ และระบุถึงความสำคัญของสิ่งบกพร่องที่พบได้อย่างมีประสิทธิผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจหลักการตรวจสอบมาตรฐาน AS9100 ตามแนวทาง ISO19011
   2.เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอน การเตรียมการ ของการตรวจประเมินภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
   3.เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้ตรวจประเมินภายใน (ต้องผ่านการอบรมข้อกำหนดAS9100:2009)

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
 วัน         เวลา                 กิจกรรม

 วันที่1 8.30-12.00       - ข้อกำหนด AS9100:2009 ที่เกี่ยวข้อง
                                  * การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ QMS
                                  * การตรวจติดตามกระบวนการผลิต Process
                                  * การตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ Products
                                 - ผู้เกี่ยวข้องกับ
                                 - หลักการของการตรวจติดตาม
                                 - การบริหารโปรแกรมการตรวจติดตาม
         12.00-13.00      - พัก
         13.00-16.30      - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                                   * การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                                   * การทบทวนเอกสาร (Conducting document review)
                                   * การวางแผนการตรวจติดตาม WORK SHOP
                                   * การจัดทำ Check List  WORK SHOP
วันที่2  8.30-12.00           * การประชุมเปิด
                                   * เทคนิคการตรวจและการสัมภาษณ์ QMS , Process , Products
                                   * เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม
                                   * WORK SHOP
         12.00-13.00      - พัก
         13.00-16.30         * การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR
                                   * การประชุมปิด
                                - ความสามารถและการประเมินผู้ตรวจติดตาม 
                                - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม IQA AS9100