อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน เน้น Workshop

อบรมการปรับปรุงงานด้วย Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
INTERNAL QUALITY AUDIT (IQA) for AS9100:2009

หลักสูตรฝึกอบรม IQA AS9100


INTERNAL QUALITY AUDIT (IQA) for AS9100:2009

หลักการและเหตุผล
   AS9100:2009 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำหรับอากาศยาน การนำระบบ AS9100  มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบตามแนวทาง PDCA ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ในแต่ละส่วนก็จะต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะ
   ทีมงานตรวจประเมินภายใน เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจติดตามและพัฒนาระบบคุณภาพภายในองค์กร พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจติดตามภายใน จะต้องเข้าใจวิธีการตรวจ  รวมถึงการตั้งคำถาม การหาความเกี่ยวเนื่องของแต่ละกิจกรรม สามารถให้คำแนะนำ และระบุถึงความสำคัญของสิ่งบกพร่องที่พบได้อย่างมีประสิทธิผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจหลักการตรวจสอบมาตรฐาน AS9100 ตามแนวทาง ISO19011
   2.เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอน การเตรียมการ ของการตรวจประเมินภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
   3.เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้ตรวจประเมินภายใน (ต้องผ่านการอบรมข้อกำหนดAS9100:2009)

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
 วัน         เวลา                 กิจกรรม

 วันที่1 8.30-12.00       - ข้อกำหนด AS9100:2009 ที่เกี่ยวข้อง
                                  * การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ QMS
                                  * การตรวจติดตามกระบวนการผลิต Process
                                  * การตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ Products
                                 - ผู้เกี่ยวข้องกับ
                                 - หลักการของการตรวจติดตาม
                                 - การบริหารโปรแกรมการตรวจติดตาม
         12.00-13.00      - พัก
         13.00-16.30      - ขั้นตอนในการตรวจติดตาม
                                   * การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                                   * การทบทวนเอกสาร (Conducting document review)
                                   * การวางแผนการตรวจติดตาม WORK SHOP
                                   * การจัดทำ Check List  WORK SHOP
วันที่2  8.30-12.00           * การประชุมเปิด
                                   * เทคนิคการตรวจและการสัมภาษณ์ QMS , Process , Products
                                   * เทคนิคการบันทึกผลการตรวจติดตาม
                                   * WORK SHOP
         12.00-13.00      - พัก
         13.00-16.30         * การวิเคราะห์สิ่งที่ตรวจพบและการเขียนใบ CAR
                                   * การประชุมปิด
                                - ความสามารถและการประเมินผู้ตรวจติดตาม 
                                - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม IQA AS9100