อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


TQM for Frontline Manager and Supervisor

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 WEEE And REACH)

การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)

ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง

หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ AS9100:2009(C)

หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนด AS9100 : 2009


ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ AS9100 : 2009 ©

หลักการและเหตุผล
   AS9100:2009 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำหรับอากาศยาน ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย  International Aerospace Quality Group หรือ IAQG ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม ปี 1998 มีวัตถุประสงค์ ในการสร้างมาตรฐานทางด้านระบบบริหารคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องบิน และยานอวกาศ (Aerospace sector) เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ และความปลอดภัยรวมถึงการลดต้นทุนลง โดยสมาชิกจะประกอบด้วยบริษัทชั้นนำต่างๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องบิน และยานอวกาศ ทั้งในอเมริกา ยุโรปและเอเชีย โดยในปัจจุบันมาตรฐานที่ใช้จะเป็น Rev C (AS9100:2009) ซึ่งได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคม 2009 และได้ขยายขอบเขตของการนำไปใช้งาน ให้ครอบคลุมใน 3 กลุ่มหลักๆ ประกอบด้วยกิจการด้านการขนส่งทางอากาศ (Aviation) กิจการด้านอวกาศ (Space) และกิจการด้านกองทัพ (Defense)

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน AS9100:2009
   2. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและความหมายของมาตรฐาน AS9100:2009 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                 กิจกรรม

   8.30 – 12.00     - ความเป็นมาและดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำระบบ  AS9100:2009
                           - หลักการบริหารคุณภาพ 8 ประการ
                           - การมองเป็นกระบวนการ  (Process approach)
                           - การบริหารงานตามแนวคิด PDCA
                           - ความสัมพันธ์แบบกระบวนการ  ของข้อกำหนดข้อ 4  ถึงข้อ 8
                           - การตีความข้อกำหนดใน AS9100:2009
                                * ข้อ 4. ระบบบริหารคุณภาพ  (Quality management systems)
                                * ข้อ 5. ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร  (Management  responsibility)
   12.00 – 13.00    - พัก
   13.00 – 16.30        * ข้อ 6. การบริหารทรัพยากร  (Resource  management)
                                * ข้อ 7. กระบวนการผลิต/การบริการ  (Product  Realization)
                                * ข้อ 8. การวัดการวิเคราะห์ และการปรับปรุง  (Measurement, analysis and improvement)
                           - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม ข้อกำหนด AS9100 : 2009