อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส ในองค์กร

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)

การบริหารโครงการ ( Project Management )

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 2วัน เน้นภาคปฎิบัติ

เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ

หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึกการทำงาน


จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการ

หลักการและเหตุผล
   ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร คือ บุคลากร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ และรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยใช้ขีดความสามารถให้เต็มที่ เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
   แต่ในบุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในระบบบริหารจัดการที่องค์กรดำเนินการอยู่ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ และนอกจากนี้ความไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบและการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังสร้างให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกภายในองค์กร เป็นการทำลายแรงจูงใจและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  การจัดอบรมให้ความรู้ในจิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตสำนึกและรับรู้หน้าที่เมื่อมีการนำระบบบริหารจัดการมาใช้
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานและความต้องการพื้นฐาน ของระบบ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                 กิจกรรม

   9.00 – 12.00   - Work Shop (ความเข้าใจเบื้องต้น และการมีส่วนร่วมในปัจจุบัน)
                           -  การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานภายในองค์กร
                           - การบริหารงานตามแนวคิด PDCA และ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
                           - ความรู้พื้นฐานและความต้องการพื้นฐาน ของระบบ 
                                * ISO9001
                                * ISO14001
   12.00 – 13.00   - พัก
   13.00 – 16.00   - ความรู้พื้นฐานและความต้องการพื้นฐาน ของระบบ 
                                * GMP
                                * HACCP
                                * ISO 22000
                           - การปฏิบัติตัวของพนักงานที่ต้องทำเมื่อมีการนำระบบมาตรฐานต่างๆมาใช้ในองค์กร
                           - Workshop (หลังการอบรม)
                           - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม จิตสำนึก การทำงาน