อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

ความตระหนักและการควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality Awareness & Control for Operators)

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร(Strategic Thinking for managerial person)

วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร Good Manufacturing Practice ( GMP CODEX )

กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  

ที่ปรึกษา ISO9001:2015

 หลักการและเหตุผล
   เป้าหมายของธุรกิจคือ ผลกำไร และ การเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานต้องมีกิจกรรมการผลิตสินค้าและการให้บริการ ซึ่งอาจมีความเกี่ยวพันกับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินการอย่างมีเสถียรภาพ องค์กรต้องมีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน  องค์กรระหว่างชาติว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO, The International Organization for Standardization) ที่มีสมาชิกเป็นหน่วยงานมาตรฐานระดับชาติ ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก  จึงร่วมกันทำงานยกร่างมาตรฐานระหว่างประเทศ  ( ISO9001:2015) ฉบับนี้ขึ้นมา ผ่านคณะกรรมการวิชาการ (TC) โดยได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 15-09-2015
   มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ฉบับนี้ส่งเสริมให้นำเอาการดำเนินงานเชิงกระบวนการมาใช้ในการพัฒนา การดำเนินการ และการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าโดยการสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีการนำเอาหลักการจัดการคุณภาพ 7 ประการเข้ามาเป็นแนวทางการกำหนดแนวคิดการบริหาร คือ
   • การมุ่งเน้นลูกค้า
   • ภาวะผู้นำ
   • การมีส่วนร่วมของบุคลากร
   • การดำเนินงานเชิงกระบวนการ
   • การปรับปรุง
   • การตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักฐาน
   • การจัดการความสัมพันธ์

   และแนวคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อระบบการจัดการคุณภาพ ซึ่งประเด็นนี้ได้มีการระบุถึงแนวคิดของการคิดบนพื้นฐานความเสี่ยงเอาไว้ในมาตรฐานสากลฉบับที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น การดำเนินการป้องกันเพื่อขจัดข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น การวิเคราะห์ข้อบกพร่องใดๆ ที่เกิดขึ้นจริง และการดำเนินการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำที่เหมาะสมกับผลกระทบของการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด แต่ไม่ได้เป็นการป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในมาตรฐานฉบับนี้จึงได้มีการระบุเรื่องความเสี่ยงเข้าในเป็นองค์ประกอบหนึ่งในข้อกำหนด
   เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานสากล องค์กรจำเป็นต้องวางแผนและดำเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาส   การระบุทั้งความเสี่ยงและโอกาสเป็นการสร้างพื้นฐานสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพ การบรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และการป้องกันผลกระทบเชิงลบ
   โอกาสที่อาจเกิดขึ้นเป็นผลของสถานการณ์ที่เอื้อต่อการบรรลุผลที่ตั้งใจไว้ ตัวอย่างเช่น สถานการณ์ช่วยให้องค์กรเป็นที่ดึงดูดต่อลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ลดของเสียหรือปรับปรุงผลิตภาพ   การดำเนินการเพื่อระบุโอกาสอาจรวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง   ความเสียงเป็นผลกระทบของความไม่แน่นอนและความไม่แน่นอนเช่นนี้อาจส่งผลกระทบทางบวกหรือทางลบก็ได้   การเบี่ยงเบนทางบวกที่เกิดจากความเสี่ยงจะก่อให้เกิดโอกาส แต่ไม่ใช่ผลกระทบทางบวกทั้งหมดจากของความเสี่ยงจะก่อให้เกิดโอกาส
 
   การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการคุณภาพเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่จะสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมและเป็นพื้นฐานสำหรับการริเริ่มการพัฒนาอย่างยิ่งยืน
   ประโยชน์ที่องค์กรอาจได้รับจากจัดทำระบบการจัดการคุณภาพตามแนวทางของมาตรฐานสากลคือ:
   a) มีความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ
   b) เพิ่มโอกาสในการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า
   c) จัดการกับความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดเกี่ยวข้องกับบริบทและวัตถุประสงค์
   d) ความสามารถแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพที่กำหนด
   โครงสร้างของข้อกำหนด ISO9001:2015 ประกอบด้วยกัน 10 ข้อกำหนดซึ่งมีความแตกต่างจากฉบับปี 2008 ซึ่งมี 8 ข้อกำหนด และมาตรฐานฉบับนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับ ISO 9000 และ ISO 9004 ดังต่อไปนี้:
   -  ระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9000 - ความรู้พื้นฐานและคำศัพท์ เป็นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำความเข้าใจและนำมาตรฐานฉบับนี้ไปดำเนินการอย่างเหมาะสม
   - ISO 9004 การจัดการเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร - วิธีการจัดการคุณภาพเป็นแนวทางสำหรับองค์กรที่เลือกที่จะดำเนินการให้ก้าวหน้าไปมากกว่าข้อกำหนดของมาตรฐานฉบับนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอนดังนี้
   Plan :  อบรมข้อกำหนด กำหนดวัตถุประสงค์ของระบบและกระบวนการ และทรัพยากรที่จำเป็นต่อ
             การบรรลุผลลัพธ์ตามความต้องการของลูกค้าและนโยบายขององค์กร และระบุและจัดการ
             กับความเสี่ยงและโอกาส
   Do :    นำสิ่งที่วางแผนไว้มาดำเนินการ
   Check : ติดตามและวัดผลกระบวนการและผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้ เปรียบเทียบกับนโยบาย
             วัตถุประสงค์ ข้อกำหนด และกิจกรรมที่วางแผนไว้ และรายงานผล
   Action : ดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพตามความจำเป็น

ระยะเวลาการให้คำปรึกษา
ประมาณ 5-8 เดือนขึ้นอยู่กับ
   1. ขนาดและขอบเขตธุรกิจขององค์กร
   2. ความสามารถของบุคลากร

แผนการดำเนินงาน

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
 
เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigq.co.th  Email : info@bigq.co.th
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com
  

ที่ปรึกษา ISO9001:2015