อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน ( KPI & Action Plan Technique )

การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning : MRP)

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

การปรับปรุงการตรวจสอบคุณภาพด้วยสายตา

พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี Material Safety Data Sheet (MSDS)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  

ที่ปรึกษา ISO14001:2015หลักการและเหตุผล
 
  การดำเนินธุรกิจต้องมีกิจกรรมการผลิตและการให้บริการ ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการปลดปล่อยมลภาวะออกมา ทำให้ธรรมชาติสูญเสียความสมดุล ส่งผลกระทบต่อพลเมืองโลกอย่างมากผลกระทบนี้เกิดขึ้นกับทุกประเทศในโลก จนกลายเป็นปัญหาระดับโลก ในทุกวันนี้ เช่น ปรากฏการณ์เรือนกระจก(Green house effect) รูรั่วโอโซน , ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs)  ,ปรากฏการณ์เอลนิญโญ , ฝนกรด ,ปรากฏการณ์ฟอกขาว (Bleaching) ดังนั้น ในหลายองค์กร ทั้งภาคธุรกิจ และภาครัฐบาลในแต่ละประเทศ รวมถึงองค์กรระหว่างชาติว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO, The International Organization for Standardization) ที่มีสมาชิกเป็นหน่วยงานมาตรฐานระดับชาติ ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก  จึงร่วมกันทำงานยกร่างมาตรฐานระหว่างประเทศ 
( ISO14001:2015) ฉบับนี้ขึ้นมา ผ่านคณะกรรมการวิชาการ (TC) โดยได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 15-09-2015
   มาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ฉบับนี้ได้ระบุถึงข้อกำหนดต่างๆสำหรับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้องค์กรสามารถนำไปใช้งานเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะสิ่งแวดล้อม และมีเจตนาเพื่อให้องค์กรหาวิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของตนอย่างมีระบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนเสาหลักด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน มาตรฐานฉบับนี้ได้มีการนำเอาแนวคิดบนพื้นฐานความเสี่ยง และโครงสร้างแบบ High Level structure มาเป็นกรอบในการออกแบบระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

   การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่จะสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมและเป็นพื้นฐานสำหรับการริเริ่มการพัฒนาอย่างยิ่งยืน
   ประโยชน์ที่องค์กรอาจได้รับจากจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของมาตรฐานสากลคือ:
   a) การเพิ่มพูนสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม
   b) การตอบสนองต่อข้อผู้พันธ์ที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม
   c) การบรรลุถึงวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
   โครงสร้างของข้อกำหนด ISO14001:2015 ประกอบด้วยกัน 10 ข้อกำหนดซึ่งมีความแตกต่างจากฉบับปี 2004 ซึ่งมี 4 ข้อกำหนด และมาตรฐานฉบับนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับ ISO 14004 ดังต่อไปนี้:
   - ISO 14004 การจัดการเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร – วิธีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางสำหรับองค์กรที่เลือกที่จะดำเนินการให้ก้าวหน้าไปมากกว่าข้อกำหนดของมาตรฐานฉบับนี้
ขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอนดังนี้
   Plan :  อบรมข้อกำหนด กำหนดวัตถุประสงค์ของระบบและกระบวนการ และทรัพยากรที่จำเป็นต่อ
             การบรรลุผลลัพธ์ตามความต้องการของลูกค้าและนโยบายขององค์กร และระบุและจัดการ
             กับความเสี่ยงและโอกาส
   Do :    นำสิ่งที่วางแผนไว้มาดำเนินการ
   Check : ติดตามและวัดผลกระบวนการและผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้ เปรียบเทียบกับนโยบาย
             วัตถุประสงค์ ข้อกำหนด และกิจกรรมที่วางแผนไว้ และรายงานผล
   Action : ดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพตามความจำเป็น
ระยะเวลาการให้คำปรึกษา
ประมาณ 6 – 7 เดือนขึ้นอยู่กับ
   1. ขนาดและลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กร
   2. ความสามารถของบุคลากรและแรงผลักดันจากผู้บริหาร
แผนการดำเนินงาน


ติดต่อสอบถามข้อมูล
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
 
เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigq.co.th  Email : info@bigq.co.th

ที่ปรึกษา ISO14001:2015