อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)

การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management

การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT (Kiken Yoshi Training)

การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)

สถาบันฝึกอบรม หัวหน้างาน


หัวหน้างานมืออาชีพ
(Professional Supervisor)

หลักการและเหตุผล
   ในภาวะของการแข่งขันทางธุรกิจที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ดีกว่าย่อมเป็นผู้ชนะอย่างยั่งยืนในการแข่งขันนี้ และการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานหรือขององค์กรนั้นจึงเป็นสิ่งที่แต่ละหน่วยงานมีความต้องการเป็นอย่างยิ่ง “หัวหน้างาน” จึงได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนช่วยผลักดันการทำงานของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ  ให้เป็นไปได้ด้วยดีและบรรลุเป้าหมาย และนำมาซึ่งความสำเร็จและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
   ดังนั้น หัวหน้างานในยุคปัจจุบันจึงต้องมีคุณสมบัติของการเป็น “หัวหน้างานมืออาชีพ (Professional Supervisor)”  ซึ่งควรที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้าน ทั้งในในด้านความเป็นเป็นผู้นำ การนำนโยบายขององค์กรไปปฏิบัติ การบังคับบัญชา การวางแผนการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การสอนงาน การแก้ไขปรับปรุงงาน ตลอดจนการสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาทักษะของตนเองในการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานมืออาชีพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างาน                 

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                       รายละเอียด

วันที่1       
09.00-12.00 น.     - ภาวะผู้นำผู้นำสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
                           - การนำวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรสู่การปฏิบัติ
                           - การวางแผนปฏิบัติงานและการจัดคนเข้าทำงาน
                           - Workshop การวางแผน
12.00-13.00 น.     - พัก
13.00-16.30 น.     - การสอนงานและแนะนำงาน 
                           - Workshop จัดทำสื่อและการสอนงาน
                           - การควบคุมและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่2        
09.00-12.00 น.     - การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
                           - Workshop การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ
                           - แรงงานสัมพันธ์สำหรับการทำงาน/สร้างทีมงาน
                           - เทคนิคการสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
12.00-13.00 น.     - พัก
13.00-16.30 น.     - จิตสำนึกในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นมืออาชีพ
                           - Workshop
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม หัวหน้างาน