อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 1วัน

การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 And REACH)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 WEEE And REACH)

จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

สถาบันฝึกอบรม การสื่อสาร


การสื่อสารเพื่อประสานพลัง

หลักการและเหตุผล
   การสื่อสารภายในองค์กร เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารงานและการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้การสื่อสารภายนอกองค์กรยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคคลากรทุกระดับ ช่วยสร้างให้เกิดความเข้าใจตรงกัน สร้างความเป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนาองค์กร  และในอีกมุมมองหนึ่งปัญหาของการบริหารจัดการองค์กรอย่างหนึ่ง ที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตขององค์กรก็คือการสื่อสารภายในองค์กรเช่นเดียวกัน เพราะระบบการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดการเข้าใจผิด การขัดแย้ง หรือการไม่สามารถตอบสนองนโยบายที่แท้จริงขององค์กรได้ พนักงานทุกระดับจึงจำเป็นจะต้องมีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ การสื่อสารไปยังผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป สื่อสารกับพนักงานใต้บังคับบัญชา หรือ การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อช่วยให้เพิ่มพลังขององค์กรในการดำเนินธุรกิจมุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการสื่อสารเพื่อการประสานพลังให้กับองค์กร
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการสื่อสารของตนเองและพัฒนากระบวนการสื่อสารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
   3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักในความสำคัญของการสื่อสารในการพัฒนาและเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างาน  ระดับบริหาร  ระดับเจ้าหน้าที่    ระดับปฏิบัติการ      

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   50 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา               รายละเอียด
   8.30-12.00     - พลังในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคปัจจุบัน
                        - หลักการพื้นฐานของการสื่อสาร
                        - กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
                        - 3 ขั้นตอนของการสื่อสารเพื่อประสานพลัง
                        - 7 หลักการเชิงบวกในการสร้างพลังจากการสื่อสาร
  12.00-13.00    - พัก
  13.00-16.30    - การพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการประสานพลัง 
                        - การพัฒนาทักษะการฟังเพื่อการประสานพลัง
                        - พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารภายในองค์กร
                        - แนวทางการพัฒนากระบวนการสื่อสารเพื่อประสานพลัง
                        - Workshop


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม การสื่อสาร