อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)

การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม QCC ( คณะกรรมการ )

การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)

แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD

การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร(Strategic Thinking for managerial person)

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

สถาบันฝึกอบรม พัฒนาตนเอง


การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
( Self Development for Work Effectiveness )

หลักการและเหตุผล
   บุคคลที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จจำเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน และทัศนคติที่ดีต่องานนั้นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานในระดับหัวหน้างานขึ้นไปซึ่งมีหน้าที่ทั้งการบริหารงานและบริหารคนไปในเวลาเดียวกัน จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จะต้องสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้องสามารถบริหารคนให้สามารถใช้ขีดความสามารถของคนมาปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
   แต่พนักงานระดับหัวหน้างานจำนวนมากยังขาดแนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การปฏิบัติงานของหัวหน้างานยังคงสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับองค์กร งานที่ได้รับมอบหมายก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะพนักงานระดับหัวหน้างานเหล่านั้นยังไม่มีวิธีการในการพัฒนาตนเองที่เหมาะสม การจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้หัวหน้างานเหล่านั้นมีแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่หัวหน้างานที่มีคุณค่าของพนักงานและองค์กร

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถวางแผนในการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาตระหนักในความสำคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับปฏิบัติงาน , ระดับหัวหน้างาน                  

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   50 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา               รายละเอียด
09.00-12.00 น - ปรัชญา ทฤษฎี และแนวคิดในการพัฒนาตนเอง
                      - ขีดความสามารถที่จำเป็นของหัวหน้างาน
                      - Workshop : การวิเคราะห์ตนเอง
                      - การวางเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง
                      - การวางแผน/วิธีการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถตนเอง
12.00-13.00 น.- พัก
13.00-16.30 น.- กระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาตนเอง
                      - ตัวชี้วัดความสำเร็จในการพัฒนาตนเองของหัวหน้างาน
                      - การเอาชนะปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาตนเอง
                      - Workshop :  Mind Mapping เพื่อการพัฒนาตนเองสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                      - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม พัฒนาตนเอง