อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การพัฒนาแผนควบคุมหรือแผนคุณภาพ Control Plan Or Quality Plan

การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 5W 1H สำหรับทำความเข้าใจสภาพในปัจจุบันและอนาคต

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15) 1วัน

Advance Product Quality Planning(APQP)2 nd & Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน

หลักสูตรฝึกอบรม การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน
(Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน


การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน
(Trainine & Coaching For Leader)

สภาพปัญหาที่พบ
   ความรู้และทักษะในการทำงานคือสิ่งที่จะเป็นที่พนักงานจำเป็นต้องมีเพื่อทำให้เกิดการทำงานที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและคุณภาพ แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือพนักงานใหม่และพนักงานที่มีอยู่เดิม ขาดความรู้ที่ถูกต้อง และทักษะที่เหมาะสมในการทำงาน เนื่องจากไม่มีการสอนงาน ดังนั้นจากแนวคิดการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางาน และ แนวคิดที่ว่าหัวหน้าคือผู้ที่ชำนาญงานเป็นที่สุด ต้องเข้าใจและรับรู้วิธีการสอนงานโดย การประเมินความเกี่ยวข้องในงาน การจัดทำสื่อสำหรับการสอน และวิธีการสอนงาน รวมถึงการประเมินผล เพื่อทำให้เกิดการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีคุณภาพ

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   การสอน (Training) เป็นหนึ่งในหน้าที่ของหัวหน้างานซึ่งหลักการนี้มีมายาวนานมากและได้มีหลักการที่ใช้เป็นแนวทางเช่น Training Within Industry for Supervisor เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตในอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อราว ค.ศ. 1940 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ( Skill Supervisor) เป็นหลัก TWI ได้ถูกนำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งก็สามารถประสบความสำเร็จอย่างสูงและเป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับหัวหน้างานทุกระดับ ปัจจุบันToyota ได้นำหลักสูตรนี้เข้ามาพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเช่นกันหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 3 J ดังนี้ 
 
การพัฒนา “ทักษะการสอนงาน” Job Instruction ทำให้หัวหน้างาน
   1.รู้จักการแบ่งหน้าที่ ประเมินผลความสามารถของพนักงาน
   2.สามารถวิเคราะห์รายละเอียด/กิจกรรมย่อย จนสามารถทำสื่อการสอน และ เตรียมตัวสำหรับการสอน
   3.มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องถึงขั้นตอนการทำงานในแต่ละขั้น
ทำให้ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถทำงานของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องเท่าที่พวกเขาจะสามารถทำได้ หัวหน้างานคือ“รู้งาน”และ “รู้หน้าที่” ถ้าไม่รู้ก็ไม่มีทางที่จะเป็นผู้สอนงานได้และถ้าพนักงานทำไม่ได้ทำไม่ถูก นั้นคือ “ปัญหาที่เกิดจากหัวหน้างาน”
   การชี้แนะ (Coaching) Zeus และ Skiffington (2002: 6-7)
ได้อธิบายว่า คำว่า coaching ปรากฏขึ้นในภาษาอังกฤษราวปี 1500  ซึ่งหมายถึง ยานพาหนะชนิดหนึ่งที่ใช้ขนส่งคนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง แนวคิดของการขนส่งนี้ได้นำมาใช้ในการชี้แนะให้บุคคลทำงานมาอย่างต่อเนื่อง
 
าวปี 1930-1940  มีการใช้การชี้แนะ (Coaching) โดยกลุ่มคนที่เรียกว่า พี่เลี้ยง(mentor) เพื่อช่วยเหลือบุคคลให้สามารถทำงานได้ตามที่พี่เลี้ยงต้องการให้เกิดขึ้น  ถือเป็นยุคแรก ๆ ที่ถือว่าการชี้แนะ (Coaching) เป็นบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยง
   การชี้แนะในการบริหารธุรกิจ ได้ปรากฏครั้งแรกในเอกสารการบริหารธุรกิจในปี 1950 ซึ่งถือเป็นทักษะของการบริหารอย่างหนึ่ง ต่อมาได้แพร่ขยายแนวคิดการชี้แนะไปยังแคนาดา  มีการผนวกเอาการชี้แนะทักษะชีวิตและ การชี้แนะทางธุรกิจเข้าด้วยกัน ในระยะแรกการชี้แนะเป็นวิชาชีพที่ปฏิบัติการดูแลต่อเนื่องจากการอบรม (Training) และมีการแต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่นี้เป็นการเฉพาะ
  การชี้แนะในปัจจุบันได้แตกแขนงออกมาจากหลักการและการปฏิบัติในสาขาจิตวิทยา การกีฬา(sport psychology) นำมาปรับใช้ในวงการธุรกิจ การบริหาร และการชี้แนะทักษะชีวิต
ในระยะต่อมาเริ่มมีการนำแนวคิดเรื่องการชี้แนะมา ใช้ในเกือบทุกวงการ  มีผู้ชี้แนะ(coach) หรือ พี่เลี้ยง (mentor) ที่ถือเป็นวิชาชีพเฉพาะ ในต่างประเทศมีองค์วิชาชีพนี้เข้ามาดูและพัฒนาทักษะการชี้แนะอย่างเป็นล่ำ เป็นสัน  สำหรับวงการการศึกษาในประเทศไทย เรื่องการชี้แนะ นี้คงเป็นเรื่องใหม่มาก  เวลาพูดกันในวงนักการศึกษาที่ไร คนมักเข้าใจถึงโค้ชของนักกีฬาอยู่ทุกทีไป

ความแตกต่างระหว่างการสอนหรือการโค้ช

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจแนวคิดและหลักการของการพัฒนาพนักงานใต้บังคับบัญชาของตน
   2. เพื่อให้หัวหน้างานมีความสามารถในการประเมินความจำเป็นของการสอนหรือการโค้ชงาน รวมถึงการเตรียมตัวเพื่อการสอนหรือการโค้ช
   3. เพื่อให้หัวหน้างานมีทักษะของการสอนและการโค้ชงานตามสภาพการที่เหมาะสมจนทำให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 12-15 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1

09.00-12.00 น.    บทนำ
                           - หลักการบริหารงานพื้นฐาน
                           - ภาระหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารของแต่ละตำแหน่ง
                           - ปัญหาที่พบบ่อยในสถานที่ทำงาน
                           - ปัจจัย 5 ประการสำหรับหัวหน้างานตามหลักการ TWI
                           - การสอนและการโค้ช คืออะไร
                           - ความแตกต่างระหว่างการโค้ช และ การสอน
                           - ปัญหาความล้มเหลวการสอนหรือโค้ช , Workshop
                           - ขั้นตอนการสอน และ การโค้ช
                         การเตรียมตัวก่อนการสอนหรือการโค้ช
                           - การกำหนดหน้าที่งานและประเมินความจำเป็นการสอนและโค้ช
                           - Workshop
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - การจัดทำสารสนเทศสำหรับการสอนและการโค้ช
                           - Workshop
                           - การกำหนดของเขตการสอนและการโค้ช
                           - Workshop
                         การสอน
                           - ขั้นตอนที่ 1 เตรียมตัวเรียน
                           - ขั้นตอนที่ 2 การถ่ายทอดงาน
                           - ขั้นตอนที่ 3 ลองทำ
                           - ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบประสิทธิผล
                           - Workshop
                           - แจกหัวข้อการโค้ชและการสอนเพื่อให้เตรียมตัว
วันที่ 2
09.00-12.00        การโค้ชงาน
                           - ขั้นตอนที่ 1 การเชื่อมโยงความสัมพันธ์(Rapport)
                           - ขั้นตอนที่ 2 การฟัง(Listening)
                           - ขั้นตอนที่ 3 การตั้งคำถาม(Question) ชักจูง , ชี้นำ
                           - ขั้นตอนที่ 4 การแลกเปลี่ยนและสรุป(Facilitate)
                           - Workshop
                           - เทคนิคการวางแผนการโค้ช
                         ทดสอบ (การสอนงาน)  
                           - แต่ละท่านทดสอนการสอนท่านละไม่เกิน 20 นาที
12.00-13.00  พัก
13.00-17.00        ทดสอบ (การโค้ช)
                           - แต่ละท่านทดสอบการโค้ชท่านละไม่เกิน 20 นาที
                           - ผู้ถูกโค้ชอธิบายแนวคิดที่ได้หลังถูกโค้ช
                        Q&A

รูปแบบการอบรม
   - การอบรมเน้นภาคปฏิบัติเกิน 70% ของเวลาอบรมทั้งหมด
   - การทำ workshop การสอนใช้การจับคู่เลือก หัวข้อเรื่องได้เองในช่วงเย็นวันที่ 1 และดำเนินการเตรียมตัวและฝึกซ้อมเพื่อนำมาทดสอบการสอนในวันที่ 2 และประเมินการสอนโดย แบบประเมินการสอนของ TWI-JI
   - การทำ Workshop การโค้ชให้จับคู่กันโค้ชโดยอาจใช้หัวข้อเรื่องที่วิทยากรกำหนดจากสภาพปัญหาทั่วไป เช่น
      1. สังคมก้มหน้า
      2. ความสำคัญของเวลากับชีวิตประจำวัน
      3. ภัยของสุรา
      4. ภัยของบุหรี่
      5. การประหยัด
      6. ความปลอดภัยในการทำงาน
      7. ครอบครัวแหล่งกำเนิดของความสุข
    โดยผู้ถูกโค้ชจะไม่รู้หัวข้อที่ตนเองถูกโค้ชและหลังจากดำเนินการเสร็จให้ผู้ถูกโค้ชมาอธิบายแนวคิดและการเปลี่ยนแปลงที่ต้องทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบ


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 , 095-4469644 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 , 095-4469446 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน
(Trainine & Coaching For Leader)