อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

SWOT ANALYSIS (สำหรับการออกแบบระบบบริหารคุณภาพ)

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)

จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Energy Conservation and Environmental Awareness with in Organization)

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)

เทคนิคการจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 และ IATF16949:2016

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J

หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J


พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J

สภาพปัญหาที่พบ
   ความรู้และทักษะในการทำงานคือสิ่งที่จะเป็นที่พนักงานจำเป็นต้องมีเพื่อทำ ให้เกิดการทำงานที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและคุณภาพ แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือพนักงานใหม่และพนักงานที่มีอยู่เดิม ขาดความรู้ที่ถูกต้อง และทักษะที่เหมาะสมในการทำงาน เนื่องจากไม่มีการสอนงาน ดังนั้นจากแนวคิดการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางาน และ แนวคิดที่ว่าหัวหน้าคือผู้ที่ชำนาญงานเป็นที่สุด ต้องเข้าใจและรับรู้วิธีการสอนงานโดย การประเมินความเกี่ยวข้องในงาน การจัดทำสื่อสำหรับการสอน และวิธีการสอนงาน รวมถึงการประเมินผล เพื่อทำให้เกิดการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีคุณภาพ

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   Training Within Industry for Supervisor เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตในอุตสาหกรรมของ สหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อราว ค.ศ. 1940 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ( Skill Supervisor) เป็นหลัก TWI ได้ถูกนำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ อุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งก็สามารถประสบความสำเร็จอย่างสูงและเป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับหัวหน้า งานทุกระดับ ปัจจุบันToyota ได้นำหลักสูตรนี้เข้ามาพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเช่นกันหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 3 J ดังนี้
 
การพัฒนา Job Instruction ทำให้หัวหน้างาน
   1.รู้จักการแบ่งหน้าที่ ประเมินผลความสามารถของพนักงาน
   2.สามารถวิเคราะห์รายละเอียด/กิจกรรมย่อย จนสามารถทำสื่อการสอน และ เตรียมตัวสำหรับการสอน
   3.มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องถึงขั้นตอนการทำงานในแต่ละขั้น
ทำให้ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถทำงานของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องเท่า ที่พวกเขาจะสามารถทำได้ หัวหน้างานคือ“รู้งาน”และ “รู้หน้าที่” ถ้าไม่รู้ก็ไม่มีทางที่จะเป็นผู้สอนงานได้และถ้าพนักงานทำไม่ได้ทำไม่ถูก นั้นคือ “ปัญหาที่เกิดจากหัวหน้างาน”
การพัฒนา “ทักษะการปรับปรุงงาน” Job Methods  ทำให้หัวหน้างานสามารถปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานโดย
   1. พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์การทำงานโดย 5W1H และการรับรู้ปัญหาในการทำงาน
   2. พัฒนาแนวคิดการปรับปรุงโดยหลักการ ECRS
ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่ต้องมีในหัวหน้างานทุกคน
   การพยายามค้นหาวิธีขจัดปัญหาและปรับปรุงการทำงาน เพื่อลดปัญหาการศูนย์เสียเวลา  วัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ์ที่ผิดปกติ ลดความลำบากในการทำงานคือหน้าที่หนึ่งของหัวหน้างานเพื่อให้ได้ขึ้นชื่อว่า เป็น “หัวหน้างานที่มีคุณค่าที่แท้จริง”
การพัฒนา “ทักษะการสร้างสัมพันธ์ภาพในงาน”  Job Relations  ทำให้หัวหน้างาน รู้วิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทุกระดับในองค์กร โดยเน้นไปที่
   1. การปรับปรุงสัมพันธ์ภาพ
   2. วิธีการจัดการกับปัญหาในงาน
   เพื่อให้การทำงานในหน่วยงานราบรื่นและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
   มนุษย์เป็น “ปัจเจกบุคคล”  มีความแตกต่างไม่เหมือนกันทำให้เกิดพฤติกรรม อุปนิสัย ความคิดที่แตกต่างกัน และในองค์กรทุกคนจะมีความแตกต่างกันแต่เราต้องอาศัยอยู่ร่วมกันให้ได้และทำ ให้เกิดการทำงานที่บรรลุผลดังนั้นหัวหน้างานต้องมี “ทักษะในการปฏิบัติต่อคน” ที่ดี
 
ข้อควรรู้
   หลักสูตร 3J จะมุ่งเป็นการฝึกปฏิบัติในช่วงการอบรมจากชุด Workshop 80 % ของการอบรม ( 12 คน/รุ่น )
   คู่มือ TWI ได้กำหนดระยะเวลาการอบรมที่เป็นมาตรฐานไว้สำหรับหัวหน้างานดังนี้
     “ทักษะการสอนงาน” Job Instruction  10 ชม / 2วัน
     “ทักษะการปรับปรุงงาน” Job Methods  10 ชม / 2วัน
     “ทักษะการสร้างสัมพันธ์ภาพในงาน”  Job Relations 15 ชม / 2วันครึ่ง

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้หัวหน้างานทุกระดับเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีความรู้ด้านคุณสมบัติที่เป็นองค์ประกอบของการเป็นหัวหน้างานที่ดี
   2. เพื่อพัฒนาให้เกิดทักษะทักษะการสอนงาน การปรับปรุง และการสร้างสัมพันธ์ภาพในงาน ทำให้สามารถควบคุมและบริหารงานภายใต้การบังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1

09.00-12.00    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
                     - ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
                     - หน้าที่ของหัวหน้างานในแต่ละระดับกับการบริหารงาน                  
                     - 3J ทักษะพื้นฐานของหัวหน้างานพึงมี
                     ทักษะการสอนงาน Job Instruction 
                     - การประเมินความจำเป็นในการอบรมและการวางแผนอบรมโดย skill map , Workshop
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30    - การจัดทำสื่อการสอนโดยวิธี job breakdown
                     - Workshop  job breakdown
                     - วิธีการสอนงาน 4 ขั้นตอน
                         ขั้นตอนที่ 1 เตรียมตัวเรียน
                         ขั้นตอนที่ 2 การถ่ายทอดงาน
                         ขั้นตอนที่ 3 ลองทำ
                         ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบประสิทธิผล
                     - Workshop การสอนงาน
วันที่ 2
09.00-12.00    ทักษะการปรับปรุงงาน Job Methods 
                     - ขั้นตอนการปรับปรุงการทำงาน
                        1.การแยะรายละเอียดงานเพื่อระบุปัญหาโดย  job breakdown
                     - Workshop ระบุปัญหาหน้างาน
                        2.การตั้งคำถาม 5 W1H เพื่อการปรับปรุง
                        3.การปรับปรุงโดย ใช้หลักการ ECRS
12.00-13.00 น.- พัก
13.00-16.30 น.   4. การนำเสนอแนวคิดการปรับปรุง
                     - Workshop เสนอแนวคิดการปรับปรุงงาน
                     ทักษะการสร้างสัมพันธ์ภาพ Job Relations
                     - ความสัมพันธ์ของผู้บังคับบัญชากับบุคคลอื่นๆในองค์กร
                     - หลักสำคัญพื้นฐานในการปรับปรุงสัมพันธ์ภาพ
                     - วิธีการจัดการกับปัญหาในงาน
                          ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อเท็จจริง
                          ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ
                          ขั้นตอนที่ 3 จัดการกับปัญหา
                          ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผล

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - การดำเนินกิจกรรมจะเป็นในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มอาจแตกต่างจากในมาตรฐาน TWI เนื่องจากเวลาและจำนวนคนจึงไม่สามารถใช้รู้แบบปกติได้


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J