อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 And REACH)

การปรับปรุงงานด้วย PDCA ขั้นสูง (Advance PDCA for Improvement)

เรื่องราวการควบคุมคุณภาพ (QC Story) 1วัน

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method 1 วัน

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 1วัน

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

สถาบันฝึกอบรม 3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน


3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันการไหลเวียนอัตรากำลังเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องพบเจอเนื่องจากบุคลากรเหล่านั้นต้องการที่จะพยายามหาทางเลือกที่ดีที่สุดให้ชีวิตหรือต้องการที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆที่พบใจในทุกวัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้เองจึงทำให้องค์กรทั่วไปประสบปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังคน หรือมีคนก็ยังขาดความสามารถที่เหมาะสม เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปเหล่านั้นหายไปได้อย่างยั่งยืนจึงไม่สามารถทำได้เพียงการพัฒนาคนให้มีความรู้ด้านงานเพียงอย่างเดียว การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกัน

วัตถุประสงค์
   พัฒนาบุคลากรให้ทราบถึงความสำคัญของ AQ EQ IQ  เพื่อนำไปปรับตัวในการอยู่ร่วมและทำงานร่วมกันที่มีบรรยากาศในการทำงานอบอุ่นเสมือนบ้าน มีพลังผลักดันงานให้ประสบความสำเร็จ ด้วยความภาคภูมิใจ ของตนเอง และทั่วทั้งองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับผู้บริหาร, พนักงานทั่วไป,  ระดับหัวหน้างาน    

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา                  รายละเอียด
09.00-12.00 การหลอมละลายเพื่อการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่
                    - ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม และ การปรับทัศนคติเชิงบวก                        
                  3 Qคืออะไร
                    - ความหมาย ของ 3Q พร้อมทั้งการยกตัวอย่างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มย่อย
                    - 3Q มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและคุณค่าชีวิตอย่างไร
                    - การประยุกต์ใช้ 3Q  มาใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมกรณีศึกษา
12.00-13.00 พัก
13.00-16.30  - การทดสอบและวัดระดับ 3 Q เพื่อนำมาพัฒนาและฝึกฝนตนเอง
                   - การวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์จริงในการทำงานโดยฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อย
                   - นำเสนอโครงการจากการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
                  Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม 3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน