อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ

การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

ภาวะผู้นำ (Leader ship)

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)

เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 WEEE And REACH)

เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า (Problem solving technique to root cause)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล


การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

หลักการและเหตุผล
   ในกิจกรรมทำงานต่างๆของทุกองค์กรต้องมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบซึ่งจะทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีควบคู่กันไปกับกิจกรรมการบริหารคือ “การสั่งงานและติดตามงาน” “การมีภาวะของผู้นำ” ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้กิจกรรมนั้นมีประสิทธิผลได้ผู้ที่ทำหน้าที่นี้จะเป็นที่จำต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประยุกต์ใช้และปฏิบัติที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและแต่ละสถานการณ์
   หลักสูตรนี้ BIG Q TRAINING ได้พัฒนาขึ้นมาเฉพาะเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะหัวหน้างาน ให้มีภาวะของการเป็นผู้นำและสามารถสั่งงานและติดตามงานอย่างประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้หัวหน้างานทุกระดับมีความเข้าใจและมีพฤติกรรมของการเป็นผู้นำรวมถึงการพัฒนาความสามารถในการสั่งงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   หัวหน้างานทุกระดับ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

เนื้อหาหลักสูตร
09.00-12.00 หลักการและแนวคิด 
                    - ดัชนีขี้วัดความสำเร็จของธุรกิจ
                    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการทำงานในแต่ละตำแหน่ง
                    - การบริหารงาน PDCA กับความสำเร็จ
                   ภาวะผู้นำ
                    - ความหมายลักษณะของผู้นำและภาวะผู้นำ                            
                    - ผู้นำเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร
                    - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับการเป็นผู้นำ
                    - บทบาทภาวะผู้นำ, การวัดประสิทธิผลของภาวะผู้นำ
                    - คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทั่วไป
                    - คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน
                    - พฤติกรรมของผู้นำแต่ละประเภท 
12.00-13.00  พัก
13.00-16.30 เทคนิคการสั่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                     - ความหมายและองค์ประกอบของการสั่งงาน
                     - คุณสมบัติของผู้สั่งงานที่ดี/ลักษณะการสั่งงานที่ดี
                     - กระบวนการสั่งงานที่มีประสิทธิภาพ
                     - รูปแบบการสั่งงานและการเลือกวิธีการสั่งงาน 
                     - เทคนิคการสั่งงานรายบุคคลและกลุ่มคน
                   เทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                     - ความหมายและเป้าหมายของการติดตามงาน
                     - กระบวนการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
                     - การกำหนดจุดตรวจ / การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
                   Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม Leader ship ผู้นำ