อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


Logistic and Supply Chain

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

การจัดทำเอกสารระบบ ISO (Document Preparation for ISO)

จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Energy Conservation and Environmental Awareness with in Organization)

การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949 (Manufacturing Process Audit & Product Audit)

จิตสำนึกการทำงานและความรู้เบื้องต้นในระบบบริหารจัดการต่างๆ

หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

สถาบันฝึกอบรม เทคนิคการโค้ช Coaching


เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
( Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency  )

หลักการและเหตุผล
   “สถานประกอบการคือโรงเรียนชั้นเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานฝึกฝนรุ่น ต่อ รุ่น ผ่านมา แล้วผ่านไป ความรู้อันมีคุณค่าที่ผู้ปฏิบัติงาน เรียนรู้นั้นมิได้ถูกถ่ายทอดแก่บุคคลรุ่นหลังทำให้ต้องลองผิดลองถูกกันอยู่ร่ำไป“
    ในสถานประกอบการหลายแห่งมักประสบปัญหาเดียวกัน ถึงแม้ทุก ๆ องค์กรจะมีการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน  อย่างไรก็ตาม การสอนงาน ยังคงได้เพียงเศษเสี้ยวของความรู้ที่มี สาเหตุสำคัญคือ การค้นหาศักยภาพของบุคคลนั้นแตกต่างกัน ดังนั้นการค้นหาศักยภาพของบุคคลให้พบนั้นมีความสำคัญยิ่งที่จะให้บุคคลนั้นดึงศักยภาพของตนที่ตนเองอาจไม่รู้มาใช้อย่างเป็นประโยชน์ และ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในองค์กรเพื่อเป็นพลังนำพาองค์กรก้าวสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จ

วัตถุประสงค์
   พัฒนาหัวหน้างานหรือผู้บริหารให้มีความรู้และทักษะ ด้านการโค้ช และการให้คำปรึกษา ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ทักษะการโค้ชและการให้คำปรึกษาที่เข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของบุคคลที่มีความแตกต่างกันแต่สามารถนำมาสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยการใช้สื่อที่เข้าใจง่าย มีขั้นตอนที่ชัดเจน และการฝึกปฏิบัติการตั้งคำถาม การฟัง จากสถานการณ์จริงของผู้เข้าร่วมอบรม และวิทยากร ในห้องอบรมเพื่อเพิ่มทักษะได้แม่นยำยิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
    ผู้บริหาร, ระดับหัวหน้างาน            

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   15 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา               รายละเอียด
วันที่ 1
   • การหลอมละลายเพื่อการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่
      รายละเอียด: ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม และ การปรับทัศนคติเชิงบวก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเป็นหนึ่งเดียวและเปิดใจรับสิ่งใหม่
   • ทฤษฎีการโค้ชและการให้คำปรึกษา
     รายละเอียด: ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้หลักการโค้ชและการให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน   ,กลไกของสมองกับการโค้ช, รูปแบบของการโค้ช ชนิดต่าง ๆ, หลักการตั้งคำถาม ที่ล้วงลึก  และการฟังสิ่งที่ผู้พูดไม่ได้พูด
   • การฝึกการปฏิบัติ
      รายละเอียด: ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติ ในการตั้งคำถามและการฟัง จากสถานการณ์จริงของผู้เข้าอบรม
   • การค้นหาศักยภาพของบุคคล
      รายละเอียด: ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้วิธีและขั้นตอนการเรียนรู้ บุคคล และค้นหาศักยภาพของบุคคล   การเรียนรู้การสื่อสาร ด้านภาษากาย คำพูด และสีหน้า เพื่อการโค้ชบนศักยภาพของบุคคลนั้น ๆ
วันที่ 2
   • การค้นหาความกลัว/ความต้องการของมนุษย์
      รายละเอียด: ผู้เข้ารับการอบรมจะเข้าใจ ธรรมชาติของมนุษย์ และเข้าใจความต้องการและความกลัวของแต่ละบุคคล
   • การพัฒนาศักยภาพ (จุดแข็ง  พรสวรรค์  ทักษะ และความรู้)
      รายละเอียด: ผู้เข้ารับอบรมจะได้เรียนรู้ และแยกแยะความแตกต่างระหว่าง จุดแข็ง พรสวรรค์ ทักษะ และความรู้ ได้อย่างชัดเจน และแนวทางการโค้ชบนจุดแข็ง และ การให้คำปรึกษาด้านความรู้และเพิ่มทักษะให้ถูกต้อง ตามศักยภาพของบุคคล
   • การฝึกการปฏิบัติ
      รายละเอียด: ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติ ในการตั้งคำถามและการฟัง จากสถานการณ์จริงของผู้เข้าอบรม และการโค้ชบน ศักยภาพของบุคคล
   • หลักการตั้งคำถาม
      รายละเอียด: ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้หลักการตั้งคำถามในรูปแบบต่าง ๆ ที่กระชับตรงประเด็น ไม่หลงทาง
   • เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาสู่การปฏิบัติ
      รายละเอียด: ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้ทราบเทคนิค ขั้นตอน  วิธีการโค้ชและการให้คำปรึกษาในแต่ละกรณี เช่น การปรับปรุงพฤติกรรม การเพิ่มขีดความสามารถ เป็นต้น
   • การฝึกการปฏิบัติ
      รายละเอียด: ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติ ในการตั้งคำถามและการฟัง จากสถานการณ์จริงของผู้เข้าอบรมการานำเทคนิคและ ขั้นตอน วิธีการโค้ชและการให้คำปรึกษา มาใช้อย่างถูกต้อง


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม เทคนิคการโค้ช Coaching