อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 Halogen Free And REACH)

ขออภัยในปี 2553-2558 ทาง BIGQ งดการจัด Public Training

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)

TQM for HEAD WORKER ถึง SUPERVISOR

เทคนิคการวิเคราะห์ PM Analysis เพื่อลดของเสียและเครื่องจักรเสียหายเป็นศูนย์

การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)

สถาบันฝึกอบรม Train the Trainer


การเป็นครูฝึกอบรมภายใน
Train the Trainer

หลักการและเหตุผล
   ในปัจจุบันนี้ การสอนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจริงของสถานประกอบการมีเพิ่มมากขึ้น เพราะมีผู้รู้ ผู้ชำนาญงาน ผู้เชี่ยวชาญ ขององค์กรในแต่ละงานที่เพียบพร้อมทางด้านทักษะและวุฒิภาวะ อยู่มาก แต่ ผู้รู้เหล่านั้นยังขาดแนวทางและเทคนิคการสอนงาน ที่จะช่วยให้การสอนงานนั้นประสบความสำเร็จ ทำให้เกิดความผิดพลาด และส่งผลถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงาน และยังส่งผลถึงความน่าเชื่อถือกับผู้สอนงานด้วย
   การแนะนำแนวทางและเทคนิคการสอนงานที่ถูกต้องกับผู้สอนงานที่มีความรู้ในเรื่องงานเป็นอย่างดี และการแนะนำแนวทางในการจัดทำหลักสูตรเพื่อเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองเพื่อใช้ในหน่วยงานตนเอง เป็นเอกสารประกอบการสอนงานภายใน ได้เป็นอย่างดี
   เมื่อผู้สอนเป็นผู้ที่มีความรู้ในงานดีอยู่แล้ว และสามารถจัดทำสื่อหรือคู่มือการสอนได้แล้ว ยังได้รับการแนะนำในเทคนิคการสอนงานงานที่ดีด้วย ทำให้เป็นผู้สอนงานภายใน(ครู) ได้เป็นอย่างดี โดยได้รับความเคารพนับถือจากผู้เข้ารับการสอนหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ทำให้ได้ผลพลอยได้ทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานที่ดีด้วย คือความสุขในการทำงาน
   หลักสูตรนี้จึงเหมาะสมกับผู้ที่กำลังจะเป็นวิทยากรสอนงาน หรือผู้ที่กำลังจะเป็นครูเพื่อสอนงานในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นแนวทางจาก กลุ่มความรู้ Mind Management จาก Master Trainer DENSO Japan ในโครงการ AHRDP ที่ถ่ายทอดให้กับวิทยากรคนไทย

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อเป็นการเตรียมครูฝึกภายองค์กรในที่ดี
   2. เพื่อให้ครูฝึกรู้เทคนิคแนวทางในการสอนที่ดี
   3. เพื่อให้ครูฝึกสร้างหลักสูตรและคู่มือวิชาที่สอนเองได้

กลุ่มเป้าหมาย
   วิทยากรฝึกอบรม, ผู้สอนงานภายในองค์กร

ลักษณะการอบรม
   การบรรยาย และ การฝึกปฏิบัติ

จำนวนวันที่อบรม
   ระยะเวลา 3 วัน ( 9.00 – 16.00)

วันที่ 1       - ผู้เข้ารับการอบรม (Trainer) จะได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องของกระบวนการฝึกอบรมในองค์กร
               - Trainerได้รับการเรียนรู้การจัดทำหลักสูตรและคู่มือเพื่อการสอนในองค์กร
               - การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตนเองของ Trainer
               - วิธีการประเมินผลการฝึกอบรม
               - การฝึกพูดแบบควบคุมเวลาของTrainer ในการอบรมระยะแรกเริ่ม

วันที่ 2       - ผู้เข้ารับการอบรม (Trainer) จะได้เรียนรู้การวางแผนและการเตรียมการฝึกของTrainer
               - การแนะนำให้Trainer สร้างสื่อ และอุปกรณ์การสอน เพื่อให้สามารถสอนงานได้อย่างราบรื่น
               - การจัดทำแผนการสอนให้สอดคล้องกับระเวลาที่ใช้สอนและการกำหนดจุดสำคัญในการสอน
               - การฝึกพูดแบบควบคุมเวลาของTrainer ในการอบรมระยะแรกเริ่มและระยะที่สองพร้อมคำแนะนำ

วันที่ 3       - ผู้เข้ารับการอบรม (Trainer) จะได้เรียนรู้แนวทางการบรรยายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงวิธีการใช้สื่อการอบรมและ
                 การให้ฝึกปฏิบัติขณะอบรมด้วย
               - หลักการและเทคนิคพูดอันทรงพลังและมีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในองค์กร
                 ของ Trainer
               - Trainer จะได้รับการถ่ายทอดในหลักการใช้คำถามและคำตอบกับผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนและกระตุ้น
                 ให้เกิดการเรียนรู้
               - การฝึกพูดแบบควบคุมเวลาของTrainer ในการอบรมระยะแรกเริ่มและระยะที่สองพร้อมคำแนะนำ

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม Train the Trainer