อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การวิเคราะห์ปัญหาด้วย W5 Image analysis

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน

การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning : MRP)

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี Material Safety Data Sheet (MSDS)

อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)

ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Environmental Awareness with in Organization)

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques) 1 วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


ข้อกำหนด ISO 14001 2015 (อังกฤษ-ไทย)
ข้อกำหนด ISO9001 2015 อังกฤษ-ไทย
5 Principles for Problem Solving Sheet
Environmental Aspect & Impact Identification and Evaluation
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนกกับเอกสาร iso14001
process map iso14001
แบบทดสอบ เรื่อง ISO 9001 2008 Requirement
แบบทดสอบ เรื่อง Internal Quality Audit For ISO TS16949
Process & Product Audit Plan
แบบทดสอบ เรื่อง Internal Quality Audit For ISO 9001
ใบสรุปการประเมินผู้ตรวจติดตาม
form PFMEA 4th
form DFMEA 4th
ตารางการประเมินค่า PFMEA4th
ตารางการประเมินค่า DFMEA4th
ตารางการประเมินค่า ASPECT
form แผนธุรกิจ_ภาคการผลิต
form แผนธุรกิจ_ภาคการค้า
form แผนธุรกิจ_ภาคบริการ
P.I.S.T_and_P.I.P.C
CONTROL PLAN (E)
Advanced Product Quality Planning
A-8 ใบตรวจสอบแผนควบคุมCONTROL PLAN CHECKLIST (E+T)
A-7 ใบตรวจสอบFMEAกระบวนการProcess FMEA Checklist (E+T)
A-6 ใบตรวจสอบแผนผังการไหลของกระบวนการPROCESS FLOW CHECKLIST (E+T)
A-5 ใบตรวจสอบแผนผังโรงงานFLOOR PLAN CHECKLIST (E+T)
A-4 ใบตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตภัณฑ์PRODUCT AND PROCESS QUALITY CHECKLIST (E+T)
A-3 ใบตรวจสอบเครื่องจักรแม่พิมพ์และทดสอบเครื่องจักรNEW EQUIPMENT, TOOLING AND TEST EQUIPMENT CHECKLIST (E+T)
A-2 ใบตรวจสอบข้อมูลการออกแบบ Design Information Checklist (E+T)
A-1 ใบตรวจสอบการออกแบบ FMEA DESIGN FMEA CHECKLIST (E+T)
แบบทดสอบ ก่อน-หลัง QC 7 TOOLS
แบบทดสอบ กราฟควบคุม X-R.
แบบทดสอบ กราฟควบคุม X-MR.
แบบทดสอบ กราฟควบคุม P
แบบทดสอบ ฮิตโตแกรม
แบบทดสอบ ผังการกระจาย
แบบทดสอบ กราฟ
แบบทดสอบ พาเรโต
8 - DISCIPLINE REPORT
ตาราง Why-Why Analysis หลักเกณฑ์หรือทฤษฎี
ตาราง Why-Why Analysis สภาพที่ควรจะเป็น
ใบแจ้งการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรและSupplier
ใบแจ้งการเปลี่ยนแปลงจากลูกค้า
ขั้นตอนปฏิบัติงานการควบคุมการเปลี่ยนแปลง
สารบัญเอกสาร
สารบัญบันทึกคุณภาพ
สัญญาจ้างพนักงานประจำ
สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว
วางแผนการฝึกอบรม
รายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (Job discreption)
รายการทรัพย์สินของลูกค้
ป้ายแดง
ใบสำรวจพื้นฐาน Outsourced process
ใบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
ใบสารบัญเครื่องจักรและอุปกรณ์
ใบสั่งซื้อ
ใบสรุปการประเมิน Supplier Outsourced process
ใบสมัครงาน APPLICATION FORM
ใบวางแผนสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดประจำปี
ใบวัตถุประสงค์เป้าหมายประจำปี
ใบลูกค้าร้องเรียน
ใบรายงานผลการฝึกอบรม
ใบรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน
ใบรายงานคุณภาพสินค้าที่ผิดปกติ
ใบร้องเรียนผู้ขายและผู้รับจ้าง
ใบร้องขอฝึกอบรม
ใบแผนงาน
ใบแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำปี
ใบแผนการตรวจติดตามภายใน
ใบประวัติเครื่องมือตรวจวัด
ใบประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์
ใบประวัติการฝึกอบรม
ใบประเมินวัตถุประสงค์เป้าหมาย
ใบประเมิน Supplier Outsourced process
ใบบันทึกการประชุม
ใบบันทึการแจกจ่ายและเก็บคืนเอกสาร
ใบเทียบโครงสร้างเอกสาร
ใบติดต่องาน
ใบตรวจติดตามและให้คะแนนกิจกรรม 5 ส
ใบตรวจเช็คเครื่องจักร
ใบแจ้งป้องกัน
ใบแจ้ง-เซ็นชื่อการฝึกอบรม
ใบแจ้งซ่อม บำรุงรักษา ขอยกเลิกการใช้งาน
ใบแจ้งแก้ไข
ใบควบคุมการสั่งซื้อ
ใบขออนุมัติกำลังคน
ใบข้อมูลพื้นฐาน Supplier Outsourced process
ใบขอซื้อ
ใบขอ จัดทำ-แก้ไข-ยกเลิก-ทำลายเอกสาร
ใบกิจกรรมข้อเสนอแนะ
แบบฟอร์มสถิติวัดความพึงพอใจของลูกค้า
แบบประเมินการสัมภาษณ์
บัญชีรายชื่อเครื่องมือตรวจวัด
บัญชีรายชื่อ Supplier Outsourced process ที่ได้มาตรฐาน
ทะเบียนรายชื่อทืมงานตรวจติดตาม
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนกกับเอกสาร
Skill Map
QC_Flowchart
LOG SHEET
Check List
ตัวอย่าง คู่มือระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสื่อสารภายใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสรรหาและพัฒนาบุคคลากร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสรรหาและควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการวางแผนระบบบริหารและกระบวนการผลิต
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการวัดความพึงพอใจของลูกค้า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับการสั่งซื้อจากลูกค้าและการส่งมอบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารนโยบาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบ่งชี้และสอบกลับผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการทบทวนฝ่ายบริหาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจวัดผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมินภายใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการใช้เทคนิคทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทำ 5ส.
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมเอกสาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมบันทึก
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมทรัพย์สินของลูกค้า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการควบคุมเครื่องมือตรวจวัด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการแก้ไขและป้องกัน,ปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการกำหนดอำนาจหน้าที่
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 แปลไทย+อังกฤษ