อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost) สำหรับพนักงาน

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators)

3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน

ระบบคัมบัง(Kanban System)

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  


การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล
 
 

บริษัท ยูนีซัน จำกัด
www.unisonlab.com

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการดำเนินกิจกรรม 5 ส ภายในองค์กร
2.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม 5 ส

เวลา กิจกรรม

9.00 - 12.00    - ความสำคัญและประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม 5 ส
                      - แนวคิดของ 5S Model Concept และแนวคิดการทำ ส แต่ละตัว
                      - ขั้นตอนและแผนการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในองค์กร
                      - วิธีการแบ่งโซน , การจัดทำมาตรฐาน
                      - Workshop ณ สถานประกอบการ (แบ่งโซน )
12.00 - 13.00  - พัก
13.00 - 16.30  - Workshop ณ สถานประกอบการ (การจัดทำมาตรฐาน)
                      - วิธีการจัดทำแบบประเมิน 5 สและเทคนิคการตรวจประเมิน
                      - Workshop (จัดทำ Check List )
                      - การจัดทำแผนการตรวจประเมินและการสรุปผลการตรวจประเมิน
                      - Q & A