อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


SWOT ANALYSIS (สำหรับการออกแบบระบบบริหารคุณภาพ)

เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques)

การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique

TQM for HEAD WORKER ถึง SUPERVISOR

การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  


การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล
 
 

บริษัท ยูนีซัน จำกัด
www.unisonlab.com

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการดำเนินกิจกรรม 5 ส ภายในองค์กร
2.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม 5 ส

เวลา กิจกรรม

9.00 - 12.00    - ความสำคัญและประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม 5 ส
                      - แนวคิดของ 5S Model Concept และแนวคิดการทำ ส แต่ละตัว
                      - ขั้นตอนและแผนการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในองค์กร
                      - วิธีการแบ่งโซน , การจัดทำมาตรฐาน
                      - Workshop ณ สถานประกอบการ (แบ่งโซน )
12.00 - 13.00  - พัก
13.00 - 16.30  - Workshop ณ สถานประกอบการ (การจัดทำมาตรฐาน)
                      - วิธีการจัดทำแบบประเมิน 5 สและเทคนิคการตรวจประเมิน
                      - Workshop (จัดทำ Check List )
                      - การจัดทำแผนการตรวจประเมินและการสรุปผลการตรวจประเมิน
                      - Q & A