อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement)

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator & Action Plan Technique )

5ส การจัดการด้วยสายตาการควบคุมพื้นที่ (5S Visual Management Zone Control)

เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  


การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล
 
 

บริษัท ยูนีซัน จำกัด
www.unisonlab.com

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการดำเนินกิจกรรม 5 ส ภายในองค์กร
2.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม 5 ส

เวลา กิจกรรม

9.00 - 12.00    - ความสำคัญและประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม 5 ส
                      - แนวคิดของ 5S Model Concept และแนวคิดการทำ ส แต่ละตัว
                      - ขั้นตอนและแผนการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในองค์กร
                      - วิธีการแบ่งโซน , การจัดทำมาตรฐาน
                      - Workshop ณ สถานประกอบการ (แบ่งโซน )
12.00 - 13.00  - พัก
13.00 - 16.30  - Workshop ณ สถานประกอบการ (การจัดทำมาตรฐาน)
                      - วิธีการจัดทำแบบประเมิน 5 สและเทคนิคการตรวจประเมิน
                      - Workshop (จัดทำ Check List )
                      - การจัดทำแผนการตรวจประเมินและการสรุปผลการตรวจประเมิน
                      - Q & A