อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


ความตระหนักและการควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality Awareness & Control for Operators)

การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์ Mind Map for Analytical Thinking

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)

Advance Product Quality Planning(APQP)2 nd & Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition

การวิเคราะห์ปัญหาด้วย W5 Image analysis

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ปัญหาในสถานที่ทำงาน คือ ขุมทรัพย์มหาศาล

“ถ้าวันไหนไม่มีปัญหา แสดงว่าวันนั้นไม่ได้ทำงาน” เป็นคำพูดที่เราได้ยินเสมอในที่ทำงาน ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และการบริการ ในทุกๆ ที่ทำงาน ปัญหามีทุกวัน แล้วแต่มีมากมีน้อยตามความสามารถในการจัดการของแต่ละองค์กร ในแต่ละวันสิ่งที่พนักงาน หัวหน้าแผนก และผู้จัดการ ต้องจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของการผลิตและการบริการ คือ คุณภาพผลิตภัณฑ์ต้องให้ได้ตามข้อกำหนด การส่งมอบต้องตรงตามเวลา และต้องควบคุมต้นทุนให้ได้ตามต้นทุนมาตรฐาน หรือที่เรารู้จักกัน คือ Q C D ซึ่งในแต่ละวันมีปัจจัยต่างๆ ทั้งที่จัดการ (ควบคุม) ได้ และจัดการไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย ทำให้เกิดปัญหาในกระบวนผลิตเป็นเหตุให้ ทั้งคุณภาพ การส่งมอบ และต้นทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
   • ปัจจัยที่สามารถจัดการได้ แต่กว่าจะจัดการได้ก็มีทั้งปัญหาทำงานซ้ำ (Redo) การแก้ไขงาน (Rework) ซึ่งเราต้องเสียต้นทุนค่าแรงงาน ค่าวัตถุดิบ พลังงาน และเวลา ทั้งทางตรง และทางอ้อม
   • ปัจจัยที่ไม่สามารถจัดการได้ ยิ่งหนักไปกันใหญ่ ต้องสูญเสียมากกว่าอีก เช่น ความเชื่อมั่น (ความมั่นใจ) ของลูกค้าที่มีต่อเรา ไม่รับสินค้าเพราะเกินกำหนดเวลา ตีกลับสินค้าเพราะงานตกสเปค ลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อ เก็บเงินไม่ได้ ชื่อเสียงเสียหาย และที่สำคัญ คือ การเสียกำลังใจของพนักงาน

   เห็นไหมว่าสิ่งที่เราต้องสูญเสียไปในแต่ละวัน คือ มูลค่า (ขุมทรัพย์) ทั้งที่นับได้ และนับไม่ได้ (แอบแฝง) เราทิ้งมันไปทุกวันๆ เราไม่เสียดายมันหรือ?
     ถ้าเป็นพนักงาน ก็ต้องบอกว่า เราทิ้งโบนัส ไปเป็นจำนวนมาก
     ถ้าเป็นเจ้าของ ก็ต้องบอกว่า เราทิ้งกำไร ไปเป็นจำนวนมาก
     นั่นคือ “ขุมทรัพย์อันมหาศาล” ใช่ไหม?
   แล้วเราจะขุดค้นหาขุมทรัพย์นั้นได้อย่างไร? การที่เราจะขุดค้นหาขุมทรัพย์ได้ต้องมี
   • ลายแทง คือ “ผังกระบวนการ” (Work process or Business process)
   • เครื่องมือในการค้นหา คือ “เครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพ”(Tools) ได้แก่ QC 7 Tools, QC Story, 5ส, Kaizen, Cross Functional Management, Benchmarking, Reengineering เป็นต้น
   • คน คือ พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ พนักงานปฏิบัติการ จนถึง ผู้บริหารระดับสูง
         ระดับบริหาร ต้อง มีนโยบายหรือมีกรอบในการจัดการคุณภาพ เช่น มีนโยบายใช้ระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)
         ระดับจัดการ ต้อง มีการสนองนโยบาย เช่น มีการจัดตั้งคณะกรรมการ Cross Functional Management (การบริหารคร่อมสายงาน)
         ระดับปฏิบัติการ ต้อง มีการสนองนโยบาย เช่น การปรับปรุงคุณภาพโดยใช้ QC Story

แล้วเรารู้จักกระบวนการทำงานของเราดีแล้วหรือยัง?
การจัดการกระบวนการมีหลักที่สำคัญ อยู่ 3 ประการคือ
   1. หาความต้องการของลูกค้า คือ งานทุกๆงานต้องมีลูกค้า ทั้งลูกค้าภายนอก และลูกค้าภายใน เราหาความต้องการของลูกค้าให้ได้เพื่อส่งมอบผลงานได้อย่างมีคุณภาพ
   2. กระบวนการถัดไปคือลูกค้า คือ งานทุกๆงานต้องมีลูกค้า ถ้าเราสมารถส่งมอบผลงานทุกๆ กระบวนการได้อย่างมีคุณภาพ แน่นอนว่า ลูกค้าภายนอกย่อมได้รับสินค้าที่มีคุณภาพอย่างแน่นอน
   3. เน้นที่กระบวนการ คือ งานทุกงานที่มีคุณภาพเกิดจากกระบวนการที่มีคุณภาพ ต้องไม่คิดว่าจะทำงานอย่างไรก็ได้ให้ผลงานออกมาดีเป็นใช้ได้

ปัญหาที่เกิดขึ้นประจำวันในองค์กรของเรา เราได้เคยนำมาคิดทบทวนกันบ้างหรือไม่ว่า กระบวนการทำงานของเรามีการไหลของงานที่เป็นปกติหรือไม่? มีอะไรผิดปกติ ความผิดปกติน่าจะเกิดจากสาเหตุใด? สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า หรือ กระบวนการถัดไปได้หรือไม่? มีการควบคุมหรือจุดควบคุมอะไรบ้าง? อย่างไร? มีตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร? ถ้าเราพบความผิดปกติ เราต้องกลับมาทบทวนโดยกาง “ผังกระบวนการ” ออกมาดู แล้วทบทวนคำถามเหล่านั้น แล้วมาร์คกระบวนการ หรือ ขั้นตอนที่เป็นปัญหา เพื่อที่จะหาแนวทางการปรับปรุงต่อไป
   แล้วเราจะปรับปรุงกระบวนการของเราได้อย่างไร? (ขุดขุมทรัพย์)
   เริ่มจาก ผู้บริหารต้องมีความชัดเจนในการที่จะเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพขององค์กร โดยการนำระบบบริหารคุณภาพที่ดีมาใช้ เช่น การนำระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) มาใช้ในองค์กร ระดับจัดการมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารคร่อมสายงาน เพื่อดูหัวข้อปัญหาที่สำคัญของโรงงานมาช่วยกันจัดการ และระดับปฏิบัติการในแต่ละแผนกก็มีการจัดตั้งทีมปรับปรุงคุณภาพ โดยใช้ QC Story เพื่อหาหัวข้อปรับปรุง (แยกกันขุดขุมทรัพย์) ซึ่งมีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน คือ
   • หาหัวข้อที่จะปรับปรุง
   • กำหนดตัวชี้วัด และเป้าหมายการปรับปรุง
   • สืบสภาพปัจจุบัน และทบทวนเป้าหมาย
   • วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
   • คิดค้นมาตรการแก้ไขที่สาเหตุ วางแผนปฏิบัติการ
   • ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบ
   • สร้างมาตรฐานใหม่
   • ระบุปัญหาที่ยังเหลืออยู่
   จะเห็นว่าเราสามารถค้นหาขุมทรัพย์ที่มีอยู่ในสถานที่ทำงานของเราอย่างมากมายมหาศาลได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ซึ่งเราจะต้องเริ่มต้นจากการที่เรา
“เข้าใจกระบวนการการทำงานของเราดีแล้วหรือยัง
  ถ้ายังไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะปรับปรุงมันได้อย่างไร”
การปรับปรุงคุณภาพจะส่งผลถึงการลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมากมาย สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างสบายมาก ลูกค้าพึงพอใจ การผลิตและบริการเพิ่มขึ้น สุดท้ายพนักงานมีขวัญกำลังใจมากขึ้น (ไม่สามารถตีเป็นมูลค่าได้)

         โดย
วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์