อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition

Logistic and Supply Chain

การควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality control for Operators)

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Internal Occupational Health and Safety audits (IOSHA) มอก.-OHSAS 18001

กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ตัวอย่างดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการทำ TPM

   ในการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมจะมีการวัดผลสำเร็จที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้การดำเนินกิจกรรมมีทิศทางที่ชัดเจน พนักงานสามารถทราบได้ว่ากิจกรรมที่ได้ทำลงไปนั้นมีผลดีต่อบริษัทอย่างไร ผลสำเร็จของกิจกรรม TPM จะสนับสนุนต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมขององค์กร ในขั้นตอนที่ 4. ของแนวทางการดำเนินกิจกรรม TPM ( 12 ขั้นตอน ) จะมีการกำหนดนโยบายพื้นฐานของ TPM ( TPM Basic Policy ) ซึ่งการกำหนดเป้าหมายนั้นควรจะสนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ระยะกลาง-ยาวของบริษัท

   ในการทำกิจกรรม TPM คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม TPM ควรมีการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโดยการเปรียบเทียบตัวชี้วัดผลสำเร็จกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยอาจกำหนดให้มีการประเมินทุก 3 เดือนและ 6 เดือน ซึ่งหากพบว่าไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการส่งเสริมควรจะมีการทบทวนเป้าหมาย วิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ให้เหมาะสม ซึ่งหลักในการกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของกิจกรรม TPM มีดังต่อไปนี้
   - ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
   - ตัวชี้วัดผลสำเร็จต้องสามารถแสดงผลของกิจกรรมได้อย่างชัดเจน
   - ต้องสามารถประเมินผลกิจกรรมได้อย่างยุติธรรม
   - ต้องสามารถแสดงปัญหาในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างตัวชี้วัดผลสำเร็จ
ตัวชี้วัด                                                        การวัด
ประสิทธิภาพ
-การเพิ่มผลผลิตของแรงงาน (Labor Productivity) ปริมาณการผลิต / จำนวนพนักงาน
-ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร( OEE )             อัตราการเดินเครื่อง*ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง*อัตราคุณภาพ
-เวลาเดินเครื่อง                                             เวลารับภาระงาน – เวลาหยุดตามแผน
-อัตราการเดินเครื่อง                                        เวลาเดินเครื่อง / เวลารับภาระงาน
-ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง                               (เวลาเดินเครื่องสุทธิ / เวลาเดินเครื่องเวลามาตรฐาน )
                                                                        * จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้เวลาเดินเครื่อง
-อัตราคุณภาพ                                              จำนวนชิ้นงานดี / จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้ทั้งหมด
-จำนวนครั้งการหยุดของกระบวนการ                     จำนวนครั้งของการหยุดที่ได้จากการบันทึกข้อมูล
-จำนวนครั้งการเสียหายหลักของเครื่องจักร              จำนวนครั้งของการเสียหายที่ได้จากการบันทึกข้อมูล
-เวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายแต่ละครั้ง ( MTBF )       เวลาเดินเครื่องทั้งหมด / จำนวนครั้งที่เครื่องจักรหยุด
-เวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซมแต่ละครั้ง ( MTTR )        เวลารวมที่ใช้ในการซ่อมแซม / จำนวนครั้งที่ซ่อม M/C
-เวลาในการเปลี่ยนรุ่นการผลิต                             เวลาที่ใช้จริงในการเปลี่ยนรุ่น

คุณภาพ ( Quality )
-จำนวนครั้งของการคืนสินค้าจากลูกค้า                   จำนวนครั้งของการคืนสินค้าที่ได้จากการบันทึกข้อมูล
-จำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า                             จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้จากการบันทึกข้อมูล
-จำนวนของเสีย                                             จำนวนของเสียในการผลิตที่ได้จากการบันทึกข้อมูล
-จำนวนงานแก้ไข / ซ่อมแซม                             จำนวนงานแก้ไข / ซ่อมแซมที่ได้จากการบันทึกข้อมูล

ต้นทุน ( Cost )
-ต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย                                ต้นทุนการผลิต ต่อ หน่วยผลิตภัณฑ์
-ปริมาณงานระหว่างกระบวนการ                          ปริมาณงานที่สะสมระหว่างกระบวนการ
-การลดต้นทุน                                              การลดต้นทุนรวม ต่อ ปี เทียบกับปีฐาน
-มูลค่าสินค้าคงคลัง                                        มูลค่าของสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้า
-ต้นทุนการผลิตผันแปร                                    ต้นทุนการผลิตผันแปรเทียบกับปีฐาน
-ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักร                     ค่าใช้จ่ายรวมในการซ่อมแซมเครื่องจักร ต่อ ปี
-ค่าใช้จ่ายในการสำรองอะไหล่                            มูลค่าอะไหล่สำรอง

การส่งมอบ ( Delivery )
-ความสามารถในการทำตามแผน                          จำนวนครั้งที่สามารถผลิตได้ตรงตามแผน
-จำนวนการส่งมอบทันเวลา                                จำนวนครั้งที่ส่งมอบสินค้าตรงตามกำหนดของลูกค้า
-จำนวนวันของการส่งมอบสินค้าล่าช้า                     เวลาที่ส่งมอบสินค้าจริง – เวลาส่งมอบตามกำหนด

ความปลอดภัย ( Safety )
-จำนวนครั้งรวมของการเกิดอุบัติเหตุ                      จำนวนครั้งของอุบัติเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้น
-จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง                   จำนวนครั้งของอุบัติเหตุขั้นรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อปี
-จำนวนจุดปรับปรุง / ป้องกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุ           จำนวนจุดปรับปรุงที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ

ขวัญกำลังใจของพนักงาน ( Morale )
-อัตราการลาออก                                           จำนวนพนักงานลาออกเทียบกับพนักงานทั้งหมด
-อัตราการขาดลามาสาย                                   จำนวนการขาดลามาสายเทียบกับปีฐาน
-จำนวนข้อเสนอแนะ                                       จำนวนข้อเสนอแนะที่ส่งเข้ามาต่อปี